fbpx

AUTORIZAȚIA DE MEDIU- când este obligatorie, cum se obține și ce documente sunt necesare?

Georgiana Voinea > Articolele mele > AUTORIZAȚIA DE MEDIU- când este obligatorie, cum se obține și ce documente sunt necesare?

În articolul de astăzi mi-am propus să vin în sprijinul titularilor de activități care necesită reglementare din punct de vedere al protecției mediului și să ofer o imagine cât mai clară a procesului de solicitare și obținere a autorizației de mediu. În rândurile următoare voi prezenta tot ceea ce trebuie să știi despre autorizația de mediu, astfel încât să economisești timpul necesar informării,

Ce este autorizația de mediu?

Autorizația de mediu este un act administrativ prin care se stabilesc condițiile și parametrii de funcționare a unei activități cu posibil impact semnificativ asupra mediului. Autorizația de mediu se emite cu condiții speciale impuse titularului de activitate, iar nerespectarea acestora poate duce la suspendarea autorizației ( pe perioada suspendării este interzisă desfășurarea activității). Autorizația de mediu se solicită şi se obţine atât pentru desfăşurarea activităţilor existente, cât şi pentru începerea activităţilor noi.

Care este scopul autorizației de mediu?

Desfășurarea unor activități economice ar putea dăuna mediului sau sănătății umane dacă nu sunt controlate. Din acest motiv, autorizația de mediu este un instrument-cheie pentru reducerea impactului asupra mediului al activităților din comerț și industrie și își propune facilitarea respectării cerințelor de mediu prin supravegheri continue de către autoritățile competente. Scopul acesteia este de a proteja mediul înconjurător prin stabilirea cadrului de funcționare și a obligațiilor legale. Totodată, autorizația de mediu este necesară pentru a evidenția potențialul impact al activităților desfășurate asupra mediului, dar și pentru a identifica măsurile de protecția mediului adoptate de către titularul activitătii respective.

Care este cadrul legal?

Cadrul legal este reprezentat, în principal, de următoarele acte normative:

 • Ordonanța de urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordin nr. 1798 /2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu;
 • Ordinul nr. 1171/2018 pentru aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;
 • Ordinul nr. 324/2019 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul nr. 1.171/2018 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu.

Când este obligatorie obținerea autorizației de mediu?

Nu toți titularii de activitate sunt obligați să solicite emiterea autorizației de mediu, de aceea este important să verifici dacă activitățile desfășurate, respectiv codurile CAEN înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului se regăsesc în Anexa 1 la O.M. 1798/2007. Mare atenție când faci această verificare, deoarece în această anexă codurile CAEN sunt cele din ediția Rev.1 și nu cele folosite în prezent (Rev.2). Spre exemplu, pentru codul CAEN 5610 “Restaurante” (Rev.2) este corespondent codul 5530 “Restaurante” (Rev.1). Prin urmare, verificarea se va face după codul CAEN 5530.

În urma acestei verificări se desprind trei situații:

–      activitățile desfășurate se regăsesc în Anexa 1 din O.M. 1798/2007 și sunt îndeplinite aspectele menționate la observații – caz în care ai obligația de a depune solicitare în vederea obținerii autorizației de mediu;

–      activitățile desfășurate se regăsesc în Anexa 1 din O.M. 1798/2007, dar fără a îndeplini aspectele menționate la observații – caz în care nu ai obligația deținerii autorizației de mediu, funcționând în baza declarației pe proprie răspundere, cu obligația respectării legislației de protecția mediului în vigoare;

–      activitățile desfășurate nu se regăsesc în Anexa 1 din O.M. 1798/2007- caz în care nu ai obligația deținerii autorizației de mediu, funcționând în baza declarației pe proprie răspundere, cu obligația respectării legislației de protecția mediului în vigoare;

Întrucat obligativitatea deținerii autorizației de mediu este direct legată de codurile CAEN pe care le înregistrați la O.R.C., este foarte important ca activitățile desfășurate să fie încadrate corect. Tot prin prisma acestui fapt, recomand ca la punctul de lucru să înregistrați numai activitățile pe care le desfașurați efectiv și nu și pe acelea pe care plănuiți să le desfășurați la un moment dat.

Care este autoritatea competentă?

Autoritatea competentă pentru derularea procedurii de emitere a autorizației de mediu este, după caz :

–      Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM) pentru activitățile desfășurate pe teritoriul a două sau mai multe județe;

–      Agenția Județeană pentru Protecția Mediului (APM) pentru activitățile desfășurate pe teritoriul unui județ, cu excepția celor desfașurate în perimetrul Rezervației Biosferei „Delta Dunării”;

–      Administrația Rezervației Biosferei “Delta Dunării” pentru activitățile desfășurate total sau parțial în perimetrul Rezervației Biosferei „Delta Dunării”;

Emiterea autorizației de mediu poate face obiectul delegării de competență de la ANPM către celelalte autorități competente.

Cum se obține autorizația de mediu și care sunt documentele necesare?

Demararea procedurii de obținere a autorizației de mediu se face prin depunerea dosarului de solicitare la autoritatea competentă identificată la pasul anterior. Acest dosar trebuie să conțină minim următoarele documente:

 • Cerere pentru eliberarea autorizației;
 • Fișa de prezentare și declarație;

Această documentație tehnica reprezintă un document cheie în procedura de autorizare și de aceea îți recomand să fie întocmită de către un expert de mediu, pentru a evita solicitările de completări ulterioare și implicit prelungirea duratei de obținere a autorizației de mediu;

Fișa de prezentare și declarație va cuprinde cel puțin următoarele aspecte: date generale despre unitate, date specifice activității (activitate desfășurată, dotări, bilanț de materiale, utilități), surse de poluanți și protecția factorilor de mediu, gestiunea deșeurilor, gestiunea substanțelor și preparatelor periculoase, gestiunea ambalajelor, încadrarea în planurile de urbanism și amenajare a teritoriului, protecția așezărilor umane, respectarea prevederilor convențiilor internaționale la care România a aderat, alte date și informații privind protecția mediului, reconstrucția ecologică și monitorizarea mediului.

 • Dovada că a fost facută publică solicitarea;
 • Certificat de înregistrare al firmei (CUI);
 • Certificat constatator emis de O.R.C.;
 • Dovada deținerii spațiului (contract de vânzare- cumpărare, contract de închiriere, contract de comodat, etc.);
 • Planul de situație a obiectivului/ amplasamentului (plan anexă la certificatul de urbanism);
 • Planul de încadrare în zonă a obiectivului (plan anexă la certificatul de urbanism);
 • Procesul-verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse prin acordul de mediu (dacă există acord de mediu), formularul de înregistrare însoțit de documentele specificate de acesta, pentru autorizarea activității grădinilor zoologice, acvariilor publice și centrelor de reabilitare și/sau îngrijire (dacă este cazul);
 • Dovada plății tarifului de parcurgere a procedurii de autorizare. Tariful pentru evaluarea documentaţiei în vederea emiterii autorizaţiei de mediu este de 500 lei și se poate achita prin ordin de plată sau prin mandat poștal.

În funcție de complexitatea activității și de condițiile amplasamentului pot fi solicitate și alte documente cum ar fi: contracte de asigurare a utilităților, contracte de colectare a tuturor deșeurilor generate din activitate, alte avize și autorizații (acord preluare ape uzate, aviz ISU, autorizație de gospodărire a apelor, etc.).

După depunerea dosarului urmează să fie stabilită vizita pe amplasament în vederea verificării de către consilierul A.P.M. a condițiilor de desfășurare a activității, dotările, vecinătățile, etc. (acestea trebuie să corespundă cu cele prezentate în documentația depusă).

În cazul activităților noidupă parcurgerea etapelor enumerate mai susA.P.M. publică decizia de emitere a autorizației prin afișare la sediul propriu și pe pagina web. Dacă nu sunt contestații, autorizația se emite în maxim 90 zile lucrătoare de la data depunerii documenției complete.

În cazul activităților existente, procedura poate avea un alt parcurs întrucât există posiblitatea ca A.P.M. să solicite efectuarea Bilanțului de mediu (acesta este un studiu de evaluare a impactului asupra mediului și poate fi întocmit numai de către persoane fizice sau juridice atestate de către Ministerul Mediului, așa cum sunt și eu).

Întrucât etapele procedurale sunt destul de complexe, le voi trata separat într-un articol viitor.

Cât este valabilă autorizația de mediu?

Conform celor mai recente modificări legislative autorizația de mediu se eliberează pe termen nelimitat și este valabilă pe toata perioadă obținerii vizei anuale. Viza anuală se solicită cu minim 60 zile înainte de împlinirea unui an de la data emiterii autorizației de mediu (sau cu minimum 60 de zile înaintea împlinirii unui an de la obţinerea vizei anuale anterioare). Despre procedura de solicitare a vizei anuale gasiti detalii în articolele:

Ce trebuie făcut după obținerea autorizației de mediu?

Să nu te amăgești crezând că obligațiile tale s-au terminat odată cu obținerea autorizației de mediu. În continuare ai obligația de a funcționa cu respectarea prevederilor autorizaţiei, de aceea îți recomand să o studiezi îndeaproape pentru a vedea ce monitorizări ai de efectuat (apă/ aer/ sol) și cu ce frecvență, ce gestiuni ai de întocmit (gestiune deșeuri, gestiune substanțe și amestecuri periculoase, gestiune ambalaje, etc.) și ce raportări ai de efectuat. De precizat că nerespectarea prevederilor autorizației poate duce la suspendarea autorizației ( pe perioada suspendării este interzisă desfășurarea activității).

Mare atenție și la modificările intervenite în activitate după data emiterii autorizației de mediu, întrucât ai obligația de a notifica autoritatea competentă înainte de realizarea modificărilor respective.

Revizuirea autorizației de mediu este necesară atunci când intervin modificări ale obiectului de activitate sau intervin schimbări ale datelor care au stat la baza emiterii acesteia.

Ce sancțiuni sunt prevăzute în legislație?

Se sancționează cu amendă între 5.000- 10.000 lei (RON), pentru persoane fizice și între 30.000- 60.000 lei (RON), pentru persoane juridice:

 • neîndeplinirea obligaţiei persoanelor fizice şi juridice de solicitare şi obţinere a actelor de reglementare conform prevederilor legale, precum şi a acordului de import/export şi a autorizaţiilor privind organismele modificate genetic, conform prevederilor legale, în termenele stabilite de autoritate;
 • obligaţia efectuării bilanţului de mediu, în procedura de obţinere a autorizaţiei de mediu şi, respectiv, a efectuării raportului de amplasament în procedura de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu, conform deciziei autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Se sancționează cu amendă de la 7.500 lei (RON) la 15.000 lei (RON), pentru persoane fizice, şi de la 50.000 lei (RON) la 100.000 lei (RON), pentru persoane juridice:

 • neîndeplinirea obligaţiei persoanelor fizice de a funcţiona cu respectarea prevederilor autorizaţiei de mediu şi a persoanelor juridice de a funcţiona cu respectarea prevederilor autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu pentru activităţile care fac obiectul procedurilor de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului;
 • neîndeplinirea obligaţiei titularului de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului când intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare sau cu privire la orice modificare a condiţiilor care au stat la baza emiterii acestora, înainte de realizarea modificării;
 • neîndeplinirea obligaţiei persoanelor fizice şi juridice de a realiza în totalitate şi la termen măsurile impuse, în conformitate cu actele de reglementare şi prevederile legale, de persoanele împuternicite cu verificarea, inspecţia şi controlul în domeniul protecţiei mediului;

Prin expertiza mea în domeniul reglementărilor de mediu, pot facilita obținerea autorizației de mediu prin parcurgerea procedurii de la a la z, cu zero efort din partea ta.

 Pentru consultanță și servicii în domeniu, te invit să mă contactezi!

Georgiana Voinea

De 7 ani Expert în Servicii de Mediu și Managementul Deșeurilor, cu peste 200 de clienți mulțumiți, pentru care am avut 100% rată de succes în evitarea amenzilor și în obținerea de autorizații, avize și acorduri de mediu în timp record.

Te pot ajuta și pe tine cuobținerea autorizației de mediu și cu îndeplinirea tuturor obligațiilor care vor fi prevăzute în autorizație: întocmire gestiune deșeuri periculoase/ nepericuloase, întocmire gestiune ambalaje puse pe piața națională, întocmire gestiune substanțe periculoase, monitorizări ale factorilor de mediu, raportări semestriale și/sau anuale, așa că te invit să vezi lista mea completă de servicii aici sau să mă contactezi prin click aici!

Please follow and like us:

84 Comments

 1. Zamfirescu Adriana

  Buna ziua,
  Sunt in curs de a deschide o spalatorie/curatatorie ecologica de haine intr-un spatiu inchiriat.
  Care sunt documentele ce trebuiesc intocmite pentru obtinerea autorizatiei de mediu pentru a putea functiona?
  Cod CAEN – 9601
  Multumesc pentru raspuns.
  O zi frumoasa!

  Reply
  1. Georgiana

   Buna ziua,
   Pentru obtinerea autorizatiei de mediu pentru activitatea „Spalarea si curatarea (uscata) a articolelor textile si a produselor din blana” (CAEN 9601), trebuie sa depuneti dosarul de solicitare la Agentia pentru Protectia Mediului de pe raza judetului unde se afla sediul/ punctul de lucru.
   Acest dosar trebuie sa contina:
   – Cerere pentru eliberarea autorizației de mediu- 2 exemplare;
   – Fisa de prezentare si declaratie (documentatie tehnica- anexa nr. 2 la Ord. 1798/2007);
   – Dovada ca a fost facut publica solicitarea ( de regula, anunt publicitar in ziar de tiraj national);
   – Certificat de inregistrare al firmei si Certificat constatator emis de ORC-TB;
   – Dovada detinerii spatiului;
   – Planul de situatie a obiectivului/ amplasamentului (plan anexa la certificatul de urbanism);
   – Planul de incadrare in zona a obiectivului (plan anexa la certificatul de urbanism);
   – Dovada platii tarifului de parcurgere a procedurii de autorizare.Tariful pentru evaluarea documentatiei in vederea emiterii autorizatiei de mediu este de 500 lei si se poate achita prin ordin de plata sau prin mandat postal.
   – Contracte de asigurare a utilitatilor (in cazul in care aveti incheiate contracte direct cu furnizorii; in caz contrar trebuie sa se specifice in contractul de inchiriere care sunt utilitatile care sunt puse la dispozitie de catre proprietarul spatiului);
   – Contracte de colectare a tuturor deseurilor generate din activitate;
   – Acord de preluare ape uzate sau autorizatie de gospodarire a apelor – dupa caz;

   Ulterior, in functie de conditiile amplasamentului pot fi solicitate și alte documente.

   Daca aveti nevoie de informatii suplimentare, ma puteti contacta completand acest formular: https://georgianavoinea.ro/contact/

   Reply
 2. Cristina Alexandrescu

  Buna ziua,
  Va rog sa imi spuneti daca sunteti dispusa in vederea colaborarii pentru obtinerea autorizatiei de mediu pt o societate care intentioneaza sa desfasoafe avtivitati de prucrare deseuri periculoase si nepericoase.
  In caz afirmativ va rog sa imi lasati date de contact pentru a discuta detalii.
  Multumesc
  Cristina Alexandrescu-avocat

  Reply
 3. Cismileanu Ioan

  Buna ziua,
  Suntem o asociatie nonprofit, dar cu activitate economica. Nu avem CAEN (nu suntem inregistrati la Reg.Comertului). Vom preda deseurile colectate selectiv unui colector cu care avem contract. Va rog sa ne spuneti ce trebuie făcut dacă vom avea in curând o activitate ce corespunde unui cod CAEN ce necesita autorizație? PET-urile si cutiile rămase de la membrii/salariatii care servesc masa la serviciu sunt clasa 15 sau 20?
  Multumesc!

  Reply
  1. Georgiana

   Buna ziua,
   Va multumesc pentru solicitare.
   In cazul in care veti inregistra la ORC un cod CAEN care necesita autorizatie de mediu, atunci va trebui sa depuneti dosar de solicitare de autorizatie de mediu la Agentia pentru Protectia Mediului judeteana (de pe raza judetului in care aveti inregistrat sediul sau punctul de lucru la care desfasurati efectiv respectiva activitate).
   In cazul deseurilor generate, daca acestea au fost ambalaje se incadreaza pe cod de 15.

   Toate cele bune,
   Georgiana

   Reply
   1. Balazs Robert

    Bună ziua! Sunt pe cale de a deschide o cosmetică auto, îmi puteți spune vă rog frumos tarifele autorizației de mediu din 2021? Mulțumesc!

    Reply
    1. Georgiana

     Buna ziua,

     Tariful perceput de autoritatea emitenta pentru autorizatia de mediu este 500 lei (tarif valabil pentru autorizatiile simple de mediu), la care se adauga tariful pentru publicarea in ziar a anuntului de solicitare.

     Daca sunt necesare informatii suplimentare, va rog sa imi scrieti.

     Numai bine,
     Georgiana

     Reply
 4. Marius

  Bună ziua, aș dori să știu și eu dacă unitățile M.A.I sunt obligate să dețină autorizație de mediu și dacă nu unde este stipulat acest lucru? Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună!

  Reply
  1. Georgiana

   Buna seara,
   Procedura de emitere a autorizației de mediu și lista activitatilor supuse acestei proceduri sunt stabilite prin Ordinul Ministerului Mediului nr. 1798/2007.
   Activitatile cuprinse in lista respectiva sunt activitati economice, care au fost incadrate pe coduri CAEN. Actele normative care fac referire la autorizatia de mediu sunt OUG 195/2005 si Ordinul 1798/2007. Nu cunosc modul de organizare si functionare al unitatilor M.A.I pentru a va da mai multe detalii, insa puteti solicita un punct de vedere de la Agentia pentru Protectia Mediului.

   Numai bine,
   Georgiana

   Reply
 5. azis catrinel

  buna ziua ,
  va rog ajutati-ma cu o informatie; intentionez sa construiesc o casa intr – o localitate zona limitrofa. pentru obtinerea autorizatiei de construire ce trebuie sa solicit de la agentia de mediu : aviz sau acord ?!
  multumesc,
  azis catrinel

  Reply
  1. Georgiana

   Buna ziua,
   Pentru obtinerea autorizatiei de construire este necesar sa obtineti mai intai certificatul de urbanism. In certificatul de urbanism vor fi bifate toate avizele/acordurile pe care trebuie sa le solicitati de la celelalte institutii.
   De la Agentia pentru Protectia Mediului trebuie sa solicitati acord de mediu.Pentru alte detalii, va rog sa ma contactati!

   Numai bine,
   Georgiana

   Reply
 6. Gabriel

  Buna seara Numele meu este Gabriel și am o întrebare pentru Dvs dacă puteți sa ma ajutați
  Eu am o firma specializată in colectarea deșeurilor feroase și neferoase dela pf și pj firma a fost infintata anul trecut .. acum pe 25 luna aceasta îmi va expira autorizația . din motive persoanale nu am putut ajunge la termenul stabilit de lege pentru depunerea dosarului pentru vizarea autorizației .. risc ceva sancțiuni, amenzi ? O seara buna și un Weekend plăcut

  Reply
  1. Georgiana

   Buna ziua,
   Ordinul privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu este in dezbatere publica, deci inca nu exista norme.
   Avand in vedere ca autorizatia dumneavoastra de mediu a fost emisa cu conditia obtinerii vizei anuale, va sfatuiesc sa depuneti cat mai curand solicitarea unei noi vize sau macar solicitarea unui punct de vedere.
   Atat timp cat nu aveti depus nimic la APM, in cazul unui control de la Garda de Mediu, exista riscul unei contraventii.
   Daca aveti nevoie de informatii suplimentare, ma puteti contacta si telefonic.

   Numai bine,
   Georgiana

   Reply
 7. Mihaela

  Buna ziua,
  Am o societate care comercializeaza panouri fotovoltaice, factureaza catre persoana juridica aceste panouri. Va rog ajutati-ma cu o informatie; este necesar sa obtin o autorizatie de la mediu si viza? atunci cand facturez, tin cont ca va trebui sa adaug si taxa de tibru verde? se poate obtine aceasta aceasta autorizatie online?multumesc!

  Reply
  1. Georgiana

   Bună ziua,
   Vă mulțumesc pentru mesaj.

   Obligația de solicitare și deținere a autorizației de mediu se stabileste în funcție de codurile CAEN pe care v-ați încadrat activitatea economică și pe care le-ați activat la Oficiul Registrului Comerțului. Prin urmare, vă rog să îmi comunicați codurile CAEN, pentru a putea formula un răspuns documentat.

   Referitor la taxa de timbru verde, aceasta reprezintă de fapt costul colectării, tratării, valorificării și eliminării în condiții de protecție a mediului a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) și este stabilită de către asociația/organizația colectivă cu care producătorul/importatorul panourilor fotovoltaice a încheiat contract (contract de asociere în vederea preluării responsabilităților legale ce revin producătorului/ importatatorului cu privire la gestionarea deşeurilor de echipamente electrice și electronice).

   Astfel, persoana juridică care introduce prima dată pe teritoriul României aceste echipamente (din producție proprie si/sau din achiziții intra-extracomunitare) are obligația de a fi înregistrată în Registrul producătorilor de echipamente electrice și electronice gestionat de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului și de a stabili și evidenția distinct timbrul verde. De asemenea, și distribuitorii trebuie să informeze cumpărătorii, în momentul vânzării de echipamente electrice si electronice, prin evidențierea separată a timbrului verde. O listă mai vastă de obligații puteți găsi în acest articol: https://georgianavoinea.ro/2019/11/02/obligatii-comert-online/

   Numai bine,
   Georgiana

   Reply
 8. Danut B

  Doresc sa deschid o spalatorie – curatorie ecologica. Daca este ecologica am nevoie de aviz de la Mediu?

  Reply
  1. Georgiana

   Buna ziua,
   Da, pentru desfășurarea activității de spălare și curățare (uscată) a articolelor textile (CAEN 9601) este obligatorie solicitarea și deținerea autorizației de mediu.
   În procedura de autorizare, pentru acest cod CAEN este prevăzută o singură excepție și anume atelierele de retușare/ vopsire manuală.
   Prin urmare, aveți nevoie de autorizație de mediu, chiar dacă spălătoria este ecologică.
   Daca aveți nevoie de informații suplimentare, mă puteți contacta și telefonic.

   Numai bine,
   Georgiana

   Reply
 9. Victor

  Buna ziua,

  Care este procedura/fluxul de reautorizare la expirarea valabilitatii autorizatiei de mediuin cazul unei cantine cu un numar mai mare de 100 persoane?

  Multumesc anticipat!

  Reply
  1. Georgiana

   Buna ziua,
   Conform celor mai recente schimbari legislative (Legea 219/2019), modificarea valabilitatii autorizatiilor de mediu se face doar in baza solicitarii de revizuire a acestora.
   Pentru aceasta, trebuie sa depuneti la Agentia pentru Protectia Mediului, solicitarea de revizuire impreuna cu documentatia tehnica, cu toate documentele care au stat la baza emiterii autorizatiei actuale si cu dovada platii tarifului aferent revizuirii (250 lei).
   Titularii care nu solicita modificarea valabilitatii autorizatiei sunt obligati sa solicite o noua autorizatie de mediu cu cel putin 6 luni inainte de expirare.
   Daca aveți nevoie de informații suplimentare, mă puteți contacta și telefonic.

   Toate cele bune,
   Georgiana

   Reply
 10. Radu Barjovanu

  Buna ziua,
  Imi puteti spune daca pentru codul CAEN 2562- Operatiuni de mecanica generala este necesara autorizatia de mediu? Multumesc

  Reply
  1. Georgiana

   Buna ziua,
   Da, pentru codul CAEN 2562 ”Operațiuni de mecanică generală” este necesară autorizație de mediu. Sunt exceptate de la această obligație: atelierele de lăcătușerie și atelierele de multiplicat chei (pentru acestea recomand să se obțină negație de la Agenția pentru Protecția Mediului de pe raza județului în care se află punctul de lucru).
   Pentru alte detalii, nu ezitați să mă contactați!

   Numai bine,
   Georgiana

   Reply
 11. fatacean letitia

  Buna ziua am rugamintea sa-mi confirmati ce acte trebuie pentru reinnoirea autorizatiei de mediu ptr o firma cu 2 angajati adica patronul firmei si sotia lui firma are ca activitate suflare si extrudere mase plastice.

  Reply
  1. Georgiana

   Buna ziua,
   Actele necesare solicitarii unei noi autorizatii de mediu (reinnoire) sunt cele de autorizarea initiala:
   – Cerere pentru eliberarea autorizației;
   – Fișa de prezentare și declarație;
   – Anunt in ziar;
   – Certificat de înregistrare al firmei (CUI);
   – Certificat constatator emis de O.R.C. – pentru sediul sau punctul de lucru care se autorizeaza;
   – Dovada deținerii spațiului (contract de vânzare- cumpărare, contract de închiriere, contract de comodat, etc.);
   – Planul de situație a obiectivului/ amplasamentului (plan anexă la certificatul de urbanism);
   – Planul de încadrare în zonă a obiectivului (plan anexă la certificatul de urbanism);
   – Dovada plății tarifului de parcurgere a procedurii de autorizare. Tariful pentru evaluarea documentaţiei în vederea emiterii autorizaţiei de mediu este de 500 lei și se poate achita prin ordin de plată sau prin mandat poștal.
   – Autorizatia de mediu detinuta;
   – Cotracte utilitati;
   – Contracte predare deseuri rezultate din activitate;
   – Alte acte de reglementare emise de alte autoritati (autorizatie de functionare, autorizatie ISU, autorizatie de gospodarire a apelor, acord preluare ape uzate, etc.)

   Mai multe detalii despre acest subiect puteti gasi in articolul: https://georgianavoinea.ro/2019/05/30/actele-necesare-pentru-a-obtine-autorizatia-de-mediu/

   Numai bine,
   Georgiana

   Reply
 12. STEFANA

  Buna ziua! Va rog sa ma ajutati cu un raspuns.
  Ce schimbari care sa afecteze autorizatia de mediu pot exista? Ca si exemplu, cesiunea de actiuni cu titlu gratuit catre altcineva intra in aceste schimbari care sa imi afecteze autorizatia de mediu? Detin o autorizatie de mediu valabila, dar trebuie sa aplicam viza anuala conform ordinului 1150/11.06.2020, insa nu stiu ce fel de schimbari pot afecta aceasta autorizatie

  Reply
  1. Georgiana

   Buna ziua,
   Referitor la cesiunea de actiuni, este necesar sa verificati daca va incadrati la obligatiile stipulate la art. 10 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului:

   „ART. 10
   (1) În cazul în care titularii de activităţi pentru care este necesară reglementarea din punctul de vedere al protecţiei mediului prin emiterea autorizaţiei de mediu, respectiv a autorizaţiei integrate de mediu urmează să deruleze sau să fie supuşi unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii, dispoziţiile art. 15 alin. (2) lit. a) se aplică în mod corespunzător.

   Art. 15.
   (2) Titularii planurilor/programelor/proiectelor/activităților au obligația:

   a) de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării;”

   Referitor la schimbari, acestea pot fi orice elemente noi, precum și orice modificari ale conditiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare. Acestea trebuie notificate inainte de realizarea modificarilor.

   Avand in vedere cele de mai sus, va recomand sa notificati agentia pentru protectia mediului emitenta, care va raspunde in consecinta.

   Numai bine,
   Georgiana

   Reply
 13. Sali Narcis

  Buna ziua,
  Sunt responsabil mediu la o companie care detine 2 autorizatii de mediu: una pentru cod CAEN 2561 Tratarea si acoperirea metalelor-activitate desfasurata la punctul de lucru al societatii noastre si cealalta pentru cod CAEN 3811 Colectarea deseurilor nepericuloase- activitate desfasurata la sediul firmei noastre.
  Mentionez ca cea de-a doua autorizatie a fost emisa pentru a ne fi de folos in contractele pe care le avem in derulare cu Beneficiari si intermedierea preluarii deseurilor de la beneficiar de catre firmele autorizate in colectarea, transportul si valorificarea / eliminarea deseurilor, iar practic la sediul firmei noastre nu sunt colectate aceste deseuri.
  Raportam gestiunea deseurilor catre Agentia de Mediu conform primei autorizatii ,deoarece din cea de-a doua nu sunt deseuri generate de noi.
  Intrebarea este daca trebuie sa facem doua raportari privind gestiunea deseurilor sau este suficienta doar cea pe care o facem pentru prima autorizatie, iar daca ar aparea deseuri rezultate din deteriorarea containerelor de depozitare a deseurilor nepericuloase(cf celei de-a 2-a autorizatie), atunci sa le includem tot in aceasta raportare.
  In asteptarea raspunsului Dumneavoastra.

  Va multumim!

  Cu stima,
  Sali Narcis

  Reply
  1. Georgiana

   Buna ziua,
   Am lamurit telefonic speta expusa. 🙂

   Toate cele bune,
   Georgiana

   Reply
 14. Catalin

  Buna ziua dacă am preluat un spațiu in care a fost spălătorie auto cu autorizație valabilă eu cu noua firma cer reautorizare pe firma noua sau o noua autorizație ? Mulțumesc

  Reply
  1. Georgiana

   Buna seara,

   Daca activitatea se va desfasura in aceleasi conditii, se poate solicita tranferul autorizatiei de mediu la autoritatea pentru protectia mediului emitenta prin depunerea urmatoarelor documente:
   – cerere prin care se solicita transferarea autorizatiei
   – declaratie pe propria raspundere ca activitatea se va desfasura in aceleasi conditii
   – autorizatia de mediu in original
   – certificate constatatoare
   – CUI
   – dovada detinere spatiu.

   Pentru alte informatii, va rog sa imi scrieti.

   Toate cele bune,
   Georgiana

   Reply
 15. Lucian

  Buna dimineata,
  Reprezint o societate care efectueaza importuri produse din china , speta actuala fiind kituri panouri fotovoltaice. Anul trecut am realizat importuri si livrari catre clienti si a bateriilor aferente acestor kituri solare. baterii cu gel, portabile. Mi s-a cerut certificat si fisa tehnica pentru baterii de la producator ( fabrica din china) pentru realizarea vamuirii. Am trimis la data respectiva documentele si nu au fost probleme. Acum , pentru un nou import am fost informat ca imi trebuie un document de la Mediu, respectiv „Inregistrare in registrul producatorilor de baterii si acumulatori”. ( modificare legislativa 2020 februarie ) Am solicitat de la sucursala judeteana informatii …si am primit o procedura si doua modele de anexa. Intrebare: oferiti consultanta / servicii de obtinere a acelui document in termen relativ scurt ( 10-15 zile) ? Pot sa va trimit toate documentele pe care mi le solicitati . Daca da, imi comunicati procedura de colaborare cu dv si costurile ? Multumesc, Lucian

  Reply
  1. Georgiana

   Buna ziua,
   Va multumesc pentru mesaj.
   Da, va pot ajuta. V-am trimis e-mail.

   Toate cele bune,
   Georgiana

   Reply
 16. dan

  Buna ziua,
  Va rog sa-mi spuneti daca pentru cod caen 4675 cu activitate desfasurata intr-un depozit de 70 m patrati este nevoie de autorizatie de la mediu.
  multumesc

  Reply
  1. Georgiana

   Buna ziua,

   Autorizatia de mediu este necesara pentru activitatile cu posibil impact asupra mediului, care se regasesc in anexa la procedura de autorizare (indiferent de suprafata amplasamentului).

   Codul CAEN 4675 rev.2 „Comert cu ridicata al produselor chimice” se regaseste in anexa 1 la procedura de autorizare (CAEN 5155 rev.1), prin urmare este necesara autorizatie de mediu.

   Avand in vedere ca depozitati aceste substante, ar fi necesar si codul CAEN 5210 rev.2 care necesita autorizatie de mediu (numai pentru depozitarea produselor petroliere, petrochimice si chimice).

   Pentru alte informatii, nu ezitati sa ma contactati.

   Numai bine,
   Georgiana

   Reply
 17. Bogdan L

  Bună ziua, am SRL cu activitate de transport marfă, avem un client care dorește sa ii transportam molozul din construcții la groapa de gunoi unde bineînțeles se plătește o taxă în funcție de cantitate, pentru a efectua transportul avem nevoie de aceasta autorizație de mediu?
  Vor fi 1 sau 2 transporturi, mulțumesc

  Reply
  1. Georgiana

   Buna ziua,
   In conformitate cu Ordinul nr. 739 din 11 mai 2017, pentru transportul deseurilor nepericuloase (doar transport, fara colectare/stocare temporara/procesare/etc.) este necesar ca societatea sa fie inregistrata in Registrul national al operatorilor economici care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei si nu se supun autorizarii de mediu, administrat de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului (ANPM).

   Toate cele bune,
   Georgiana

   Reply
 18. Mădălina

  Bună ziua! Vrem sa ne autorizam pentru funcționarea unei spalatorii auto! Am citit mai sus documente trebuie pentru depunerea dosarului la mediu! As avea o întrebare anunțul public de solicitare cine îl depune agenția de mediu sau noi? Va mulțumesc anticipat!

  Reply
  1. Georgiana

   Buna ziua,
   Anuntul public trebuie sa il dea titularul de activitate si face parte din documentele obligatorii la dosarul de solicitare.
   Pentru alte informatii, nu ezitati sa ma contactati.

   Numai bine,
   Georgiana

   Reply
 19. giurgiuman

  Buna ziua,
  Imi puteti spune daca are relevanta data in care se face anuntul in mass media
  Avem depus un anunt in 30octombrie si dorim sa mai republicam un anunt in decembrie.Afecteaza intr un fel?
  Multumesc!

  Reply
  1. Georgiana

   Buna ziua,
   Pentru a va putea raspunde, este necesar sa inteleg contextul. Prin urmare, va rog sa ma ajutati cu urmatoarele clarificari:
   – la ce procedura faceti referire?
   – in ce etapa a procedurii va aflati?
   – care este motivul pentru care doriti sa republicati anuntul?

   Multumesc!

   Numai bine,
   Georgiana

   Reply
 20. Musat Gabriela

  Buna ziua! Am citit cu atentie articolul scris de dvs si il gasesc foarte util, deoarece intentionez sa infiintez o societate noua care prevede drept activitate ridicarea, depozitarea si dezmembrarea aparaturii electronice (DEE) de la alte societati. Rugamintea mea este daca ma puteti ajuta cu niste norme minime pt obtinerea autorizatiei de mediu. Ma refer daca exista o suprafata minima a unui depozit/ spatiu, daca se poate obtine autorizatia in curtea unei gospodarii? Multumesc! Astept cu interes raspunsul dvs!

  Reply
  1. Georgiana

   Buna ziua,
   Va multumesc pentru mesaj. Ma bucur ca va este de folos articolul de pe blog.
   Referitor la amplasamentul activitatii, pentru dezmembrare DEEE este necesar sa se respecte conditiile stabilite in OUG 5/2015 (v-am trimis prin e-mail forma la zi)- minim conditiile din Anexele 7 si 8.
   Va recomand ca amplasamentul activitatii sa fie intr-o zona in care functiunea sa permita aceasta activitate, nu in zona rezidentiala (puteti afla functiunea unei zone din PUG/PUZ/PUD sau de la Primarie).

   Numai bine,
   Georgiana

   Reply
 21. Cristina

  Bună ziua,
  Vă supun atenției următoarele:
  LEGE nr. 219 din 15 noiembrie 2019 pentru modificarea şi completarea art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului stipulează la ART. II, alin. (3) următoarele: „În cazul în care titularul nu solicită modificarea valabilităţii autorizaţiei de mediu sau a autorizaţiei integrate de mediu, acesta este obligat ca, înainte cu cel puţin 6 luni de la expirarea valabilităţii actului de reglementare, să solicite emiterea unei noi autorizaţii în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare, chiar dacă pe parcursul termenului de valabilitate a obţinut viza anuală.”
  ori
  PROCEDURA din 19 noiembrie 2007 de emitere a autorizaţiei de mediu, aprobată prin ORDIN nr. 1.798 din 19 noiembrie 2007 stipulează la CAP. III
  Emiterea autorizaţiei de mediu
  ART. 8
  (1) La solicitarea unei autorizaţii de mediu sau, după caz, cu minimum 45 de zile înainte de expirarea unei autorizaţii de mediu existente, titularul activităţii este obligat să depună la ACPM un dosar cuprinzând următoarea documentaţie:…
  Presupunând că nu am solicitat modificarea termenului de valabilitate al autorizației de mediu, în sensul menţinerii valabilităţii pe toată perioada în care titularul obţine viza anuală, am solicitat și obținut decizia de aplicare a vizei anuale în noiembrie 2020, dar autorizația expiră în iulie 2021. Ce termen voi respecta eu pentru a solicita o autorizație nouă, cel de 6 luni sau cel de 45 de zile? Știu că încă pot solicita modificarea termenului de valabilitate, deși legea nu spune exact cănd pot să o fac, dar eu doresc o autorizație nouă. Solicit acum sau cu 45 de zile inainte de exoirare. Mulțumesc, numai bine!

  Reply
  1. Georgiana

   Buna ziua,
   Va multumesc pentru speta prezentata.
   Daca nu doriti modificarea valabilitatii autorizatiei detinute (care se face in urma solicitarii de revizuire a autorizatiei), ci obtinerea unei noi autorizatii de mediu, atunci este necesar sa respectati termenul de 6 luni (intrucat Ordinul 1798/2007 nu a fost aliniat la celelalte modificari legislative).

   Toate cele bune,
   Georgiana

   Reply
 22. Cristina

  Bună ziua,
  Vă mulțumesc mult, așa înțeleg și eu, deși nu este normal ca procedura să fie contrară legii. Problema este, că ne confruntam cu astfel de situații (acestă speță nu este singulară, din păcate), în care nici măcar autoritățile de reglementare nu vorbesc aceeași limbă. Câte agenții de mediu, atâtea interpretări. Ca la noi, la nimeni! Asta este, trebuie să ne descurcăm cu ce avem. Vă doresc sărbători cu liniște, bucurie și multă sănătate!
  Cristina

  Reply
  1. Georgiana

   Multumesc frumos pentru urari! Sarbatori cu bine!

   Georgiana

   Reply
 23. Johnnie

  Buna Ziua,
  Am citit articolul dar scriu in Engleza pentru ca gresesc mult cu limba Romana.
  I am from Greece and I would like to start a car wash in Romania. I speak the language in basics and I visit the country for the last 12 years every 30-40 days. This will be my first business in Romania though, I have already business in Greece.

  I discovered that the CAEN code for car wash is 4520. I realised I need a license ”autorizatia de mediu”, which can be obtained by your office,correct?
  I would like to know the steps as to what I do first. For example, rent a shop and then try to obtain the ”autorizatia”? What happens if you get denied and cannot operate? Is this a possible scenario?
  The plan is to do it as SRL type of company.
  So can you please insert the steps one by one in your answer? In romanian is OK.
  I would include a telephone number but I dont know if it is allowed or considered spam.

  Thank you greatly in advance,
  Johnnie

  Reply
 24. Delia

  Buna ziua, doresc sa achiziționez o vidanja. De ce documente am nevoie pentru obținerea autorizației de mediu? Mulțumesc!

  Reply
  1. Georgiana

   Buna ziua si La multi ani,

   Conform procedurii de autorizare in vigoare, actele necesare pentru intocmirea dosarului de solicitare a autorizatiei de mediu sunt:
   – Cerere tip;
   – Document de detinere a spatiului: act de proprietate (autorizatie de contruire, proces verbal de receptie a lucrarilor, acord de mediu), contract inchiriere/comodat;
   – Contracte pentru asigurare utilitati (alimentare cu apa, evacuare ape uzate,etc);
   – Contract salubritate;
   – Plan de situatie;
   – Plan de incadrare in zona;
   – Certificat de inregistrare;
   – Certificat constatator (pentru punctul de lucru);
   – Fisa de prezentare si declaratie conform Ord. MMDD nr. 1798/2007;
   – Dovada afisarii anuntului public (la ziar si la primaria localitatii unde se desfasoara activitatea);
   – Dovada achitarii tarifului de autorizare: 500 lei;
   – Contract de preluare ape uzate/ Permis descarcare ape uzate;
   – Certificat de inmatriculare vidanje;
   – Carte de identitate vidanje;
   – Contract pentru service si contract spalare vidanje.

   Va doresc un an nou prosper,

   Georgiana

   Reply
 25. Rodica

  Buna ziua, va rog sa-mi spuneti daca am deschis un SRL cu cod CAEN 1051 iar pe anexa la certificatul de inregistrare specifica ca nu este necesara autorizarea mai trebuie sa ma autorizez?

  Reply
  1. Georgiana

   Buna ziua,
   Conform legislatiei in vigoare privind procedura de solicitare a autorizatiei de mediu, pentru activitatile conform cod CAEN 1051 „fabricarea produselor lactate si a branzeturilor” este obligatorie autorizatia de mediu. Prin urmare, este necesar sa depuneti dosarul de solicitare a autorizatiei de mediu la agentia pentru protectia mediului judeteana.

   Mentionez faptul ca, in data de 23.12.2020, Ministerul Mediului a supus dezbaterii publice proiectul de Ordin pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu care va abroga Ordinul in vigoare in prezent si pe baza caruia am elaborat raspunsul.

   Toate cele bune,
   Georgiana

   Reply
 26. Axinie Minodora

  Buna ziua,
  As dori sa stiu daca activitatea incadrata la cod CAEN 8129 necesita Autorizatie de mediu. Cu mult respect, Va multumesc anticipat.

  Reply
  1. Georgiana

   Buna seara,
   Conform legislatiei in vigoare privind procedura de solicitare a autorizatiei de mediu, pentru activitatile conform cod CAEN 8129 este necesara autorizatia de mediu.

   Mentionez faptul ca, in data de 23.12.2020, Ministerul Mediului a supus dezbaterii publice proiectul de Ordin pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu care va abroga Ordinul in vigoare in prezent si pe baza caruia am elaborat raspunsul. De aceea, este necesar sa se faca o verificare si dupa publicarea noului Ordin in Monitorul Oficial.

   Daca doriti si un punct de vedere oficial, va recomand sa va adresati Agentiei pentru Protectia Mediului din judetul in care se afla punctul de lucru.

   Toate cele bune,
   Georgiana

   Reply
 27. Adrian

  Buna ziua,

  Autorizatie de mediu a fost obtinuta pentru activitatea principala 2899 – Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a., insa intre timp, firma si-a schimbat codul CAEN intr-un cod care face parte din aceasi familie, dar mai specific si anume 2841 – Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului. Este necesarea revizuirea autorizatiei de mediu?

  Multumesc.
  Cu stima,
  Adrian

  Reply
  1. Georgiana

   Buna seara,
   In situatia prezentata este necesara revizuirea autorizatiei.

   Toate cele bune,
   Georgiana

   Reply
 28. ELENA

  Buna seara,

  Doresc sa va solicit ajutorul in legatura cu obtinerea unei autorizatii de mediu pentru infiintarea unei spalatorii ecologice in Bucuresti.

  Multumesc,
  Elena

  Reply
  1. Georgiana

   Buna ziua,
   Va multumesc pentru mesaj! V-am trimis raspuns la adresa de e-mail, pe care ati mentionat-o.

   Tinem legatura,
   Georgiana

   Reply
 29. Camelia Boamba

  Buna ziua,
  In conditiile in care detin Autorizatie de Mediu valabila pana in 08.2024, este necesara revizuirea acesteia pentru modificarea valabilitatii, sau se pot depune documentele pentru viza pana la expirarea acesteia si cer prelungirea valabilitatii in 2024?

  Multumesc anticipat pentru raspuns!
  O zi placuta!

  Reply
  1. Georgiana

   Buna ziua,
   Va multumesc pentru mesaj. Prin viza anuala nu se modifica valabilitatea autorizatiei, de aceea este necesar sa solicitati modificarea valabilitatii prin solicitare de revizuire (solicitati revizuirea pana in anul in care expira).

   Numai bine,
   Georgiana

   Reply
 30. Mariana

  Bună ziua,.
  Va rog sa-mi spuneți dacă pentru cod CAEN 3109 este nevoie de autorizație de la mediu.
  Mulțumesc frumos!

  Reply
  1. Georgiana

   Buna ziua,
   Da, activitatea de fabricare mobilier necesita autorizatie de mediu (conform procedurii in vigoare).

   Numai bine,
   Georgiana

   Reply
 31. lacramioara

  Buna ziua…vreau sa va intreb pt cod caen 4673 comert cu ridicata al materialului lemnos este nesar autorizatie de mediu ? vreau sa precizez ca achizitionez, depozitez si vand…multumesc frumos

  Reply
  1. Georgiana

   Buna ziua,
   Codul CAEN 4673 nu intra pe procedura de autorizare in vigoare.
   Cu toate acestea, va recomand sa obtineti si un punct de vedere oficial de la Agentia pentru Protectia Mediului din judetul in care se afla punctul de lucru.

   Numai bine,
   Georgiana

   Reply
 32. Cristina

  Buna ziua.
  Am si eu o intrebare , daca ma puteti ajuta. Autorizatia de mediu a societatii cu cod CAEN 1310, din 10.05.2011 revizuita in 17.07.2014, expira in data de 09.05.2021. recunosc ca am uitat ca va expira curand, si nici n-am stiut ca ne trebuiesc avize anuale. In momentul de fata, daca in mai putin de o luna expira, ce trebuie sa fac? sa fac cerere de reinnoire? si daca da, cat va fi valabila autorizatia?
  sau este posibil sa fac o solicitare de viza anuala si sa fie suficient?
  Va multumesc frumos.

  Reply
  1. Georgiana

   Buna ziua,
   Va multumesc pentru mesaj.
   In situatia prezentata, nu mai puteti solicita viza anuala.
   Este necesar sa depuneti dosarul pentru o solicitare noua de autorizatie. Dosarul va cuprinde toate documentele obligatorii in conformitate cu Ordinul 1798/2007 (inca in vigoare) – https://georgianavoinea.ro/2019/05/30/actele-necesare-pentru-a-obtine-autorizatia-de-mediu/

   Noua autorizatie va fi valabila pe termen nelimitat, cu conditia solicitarii si obtinerii vizei anuale.

   Toate cele bune,
   Georgiana

   Reply
   1. Cristina

    Va multumesc frumos pentru raspuns.

    Reply
    1. Georgiana

     Cu drag!

     Reply
 33. Corina

  Buna ziua.
  Va rog sa ma ajutati cu lamurire la urmatoarea situatie:
  Firma cu codul CAEN 3109 ; 3101 avem Autorizatia de mediu din 20.08.2020. Care este data limita si ce trebuie sa cuprinda dosarul pentru Viza Anuala,. Multumesc

  Reply
  1. Georgiana

   Buna ziua,
   Plecand de la premisa ca data de 20.08.2020 este data de emitere a autorizatiei de mediu pe care o detineti, este necesar sa solicitati viza anuala in perioada 19.05 -19.06.
   Am dezvoltat subiectul in acest articol (unde veti gasi si actele necesare): https://georgianavoinea.ro/2020/07/01/viza-anuala-2020-sinteza-procedura-de-solicitare/
   In cazul in care sunt necesare mai multe detalii, va rog sa imi scrieti.

   Toate cele bune,
   Georgiana

   Reply
 34. Corina

  Buna ziua. Va rog sa ma ajutati cu un raspuns la urmatoarea situatie.
  Firma cu codul CAEN 3109 SI 3101 cu Autorizatie de mediu reobtinuta in 20.08.2020. Pana la ce data trebuie sa depun actele (si ce acte?) pentru a obtine Avizul anual?
  Multumesc

  Reply
  1. Georgiana

   Buna ziua,
   Plecand de la premisa ca data de 20.08.2020 este data de emitere a autorizatiei de mediu pe care o detineti, este necesar sa solicitati viza anuala in perioada 19.05 -19.06.
   Am dezvoltat subiectul in acest articol (unde veti gasi si actele necesare): https://georgianavoinea.ro/2020/07/01/viza-anuala-2020-sinteza-procedura-de-solicitare/
   In cazul in care sunt necesare mai multe detalii, va rog sa imi scrieti.

   Toate cele bune,
   Georgiana

   Reply
 35. Alexandra Mihaela

  Buna ziua , pentru obtinerea unei autorizatii de functionare de la primarie sector 2 scrie ca trebuie sa avem: Aviz/autorizaţie emisă de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului , insa restaurantul nu are 100 de locuri ci mai putine .cod caen 5610 Ce anume trebuie sa facem in continuare ?Se da la ps2 declaratie pe propria raspundere ca nu avem acel numar de locuri sau ?Multumim

  Reply
  1. Georgiana

   Buna ziua,
   Daca nu aveti > 100 locuri, atunci nu este necesara autorizatie de mediu (conform reglementarilor in vigoare).
   De aceea, pentru a obtine autorizatia de functionare este necesar ca mai intai sa solicitati in scris un punct de vedere de la Agentia pentru Protectia Mediului Bucuresti cu privire la obligatia de a detine autorizatie de mediu pentru activitate conform cod CAEN 5610 cu < 100 locuri. Cu acest punct de vedere (negatie) din partea APM Bucuresti veti putea obtine autorizatia de functionare. Numai bine, Georgiana

   Reply
 36. SVETLANA

  Buna ziua.Va rog sa ma ajutati cu un raspuns la urmatiarea situatie.Pentru codul CAEN2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii necesita autorizatie de mediu ? In conditiile in care activitatea se va desfasuta in atelier de 22 m2,o singura persoana (administratorul) si produsul finit va fi accesorii pentru Constructii din PVC (PLASE ANTIINSECTE ).
  Multumesc !

  Reply
  1. Georgiana

   Buna ziua,
   Va multumesc pentru mesaj.
   Conform procedurii in vigoare, pentru activitatea inregistrata cu cod CAEN 2223 este necesara autorizatie de mediu daca cantitatea de produs finit este egala sau depaseste 100 mp/zi.
   Pentru un raspuns oficial, va recomand sa solicitati punct de vedere de la agentia pentru protectia mediului.

   Numai bine,
   Georgiana

   Reply
 37. Oana

  Buna ziua.
  Intentionam sa adagam CAEN 3831 ACTIVITATEA DE DEZMEMBRARI AUTO.
  Pt agentia de mediu ce raportari trebuie intocmite referitor la deseurile si lichide provenite din depoluarea autovehiculelor ?
  Pt placa de beton deja turnata necesita proiect pt rigole si separator ulei?
  Multumec aniticipat

  Reply
  1. Georgiana

   Buna ziua,
   Va rog sa imi lasati o adresa de e-mail sa va transmit conditiile de indeplinit pentru amplasamente cu aceasta activitate.

   Numai bine,
   Georgiana

   Reply
 38. Regina

  Buna ziua!
  Va rog sa imi spuneti daca pentru un spatiu mic de croitorie, o camera la o casa, cu 5 masini (cusut,surfilat,matlasare si brodat) am nevoie de autorizatie de mediu.
  Va multumesc anticipat pentru raspuns.

  Reply
  1. Georgiana

   Buna ziua,
   Conform procedurii in vigoare, activitatea inregistrata conform Cod CAEN 1392 „Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia îmbracamintei si lenjeriei de corp)” necesita autorizatie de mediu doar pentru atelierele care au peste 50 de masini. In concluzie, in cazul dumneavoastra nu este obligatorie autorizatia de mediu.

   Numai bine,
   Georgiana

   Reply
 39. Vasilica

  Bună ziua!

  Suntem o firmă ce oferă spre vânzare și închiriere echipamente și utilaje în domeniul compostării CAEN 4614.
  Întrebarea mea este dacă se cere, în cazul închirierii/vânzării unui utilaj de fabricare compost, de exemplu, sau de procesare a deșeurilor ce intră în procesul de compostare, autorizație de mediu către mine, ca furnizor de aceste produse?
  De asemenea, este necesar ca eu, în calitate de furnizor, să am autorizație de mediu de orice fel (pentru serviciul prestat de utilaj, chiar dacă nu sunt implicat direct, ci strict prin furnizarea acestuia), implicit pentru tipurile de deșeuri procesate?

  Toate cele bune,
  Vasilica Racariu

  Reply
  1. Georgiana

   Buna ziua,

   Va multumesc pentru mesaj.

   Autorizatia de mediu este solicitata si obtinuta doar de catre titularii de activitati care intra pe procedura de autorizare.

   In cazul dumneavoastra, pentru activitatea economica desfasurata, respectiv „Intermedieri în comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane”- Cod CAEN 4614 nu este necesara autorizatia de mediu (dumneavoastra vindeti/inchiriati aceste utilaje, nu desfasurati activitate de compostare si nu trebuie sa va autorizati pentru aceasta; se va autoriza firma care produce compostul si desfasoara procesele tehnologice aferente compostarii).

   Toate cele bune,
   Georgiana

   Reply
 40. Cioban Adriana

  Buna ziua,

  Doresc construirea unei cabane in Comuna Calatele, jud Cluj. In demersul ptr ridicarea cabanei, dupa solicitarea CU, Consiliul Judetean Cluj a solicitat elaborarea PUD ptr zona respectiva. In acest sens as avea nevoie de o evaluare de catre autoritatea competenta ptr protectia mediului. Ptr obtinerea avizului favorabil conform raspunsului APM am nevoie de un memoriu de prezentare intocmit conform Ord. 262/2020
  Din cate stiu societatea d-voastra are competente in acest sens si ma intrebam daca mi-ati putea trimite o oferta?

  Multumesc,
  Cioban Adriana

  Reply
  1. Georgiana

   Buna ziua,
   V-am trimis e-mail cu actele necesare in etapa de ofertare.
   Multumesc!

   Toate cele bune,
   Georgiana

   Reply
 41. Barbu Marius

  Buna ziua!
  Pentru un foodtruck (rulota pentru pregatit mâncare) este necesar un aviz de mediu și dacă da, ce documente trebuie depuse la APM. Mulțumesc!

  Reply
  1. Georgiana

   Buna ziua,

   Necesitatea detinerii autorizatiei de mediu este direct legata de codurile CAEN autorizate la ONRC.

   Va rog sa mentionati ce coduri CAEN ati inregistrat pentru aceasta activitate, pentru a verifica in procedura de autorizare.

   Toate cele bune,
   Georgiana

   Reply

Lasa un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Articole populare